Az oldal használatával elfogadja az Adatvédelmi irányelvben foglaltakat.
leaf icon Komposztládaosztás használati megállapodás

Mely létrejött egyrészről Budapest XXII. kerület Önkormányzata, mint Tulajdonos – továbbiakban Tulajdonos – másrészről

Név: …………………………………………………………………………………

Állandó lakcím: ………………….………………………………………………….

Lakcímkártya száma: ………………………………………………………………..

Mint Használó – továbbiakban Használó között – alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

 1. Tulajdonos használatba adja, a Használó használatba átvesz 1 darab, fedéllel ellátott műanyag, perforált oldalfalakkal rendelkező komposztálóládát. Felek rögzítik, hogy a megjelölt komposztálóláda a Tulajdonos kizárólagos tulajdonát képezi.
 2. Használó vállalja, hogy az átvett eszközt Budapest, XXII. kerület …………………………… …………………………….. alatt lévő ingatlanára szállítja, összeszereli és rendeltetésszerűen – a komposztálást segítő kiadványnak megfelelően – használja kizárólag az ingatlanon legalább a jelen megállapodás aláírását követő 3 évig.
 3. A Használó által átvett eszköz használata térítésmentes.
 4. Használó az átvett eszköz eltűnéséért és megrongálódásáért kártérítési felelősséggel tartozik, amennyiben az neki felróható okból következett be.
 5. Használó tudomásul veszi, hogy Tulajdonos a megrongálódott eszközt nem cseréli, és nem javítja.
 6. Tulajdonos a program ideje alatt a komposztálást a Használó ingatlanán előzetes egyeztetést követően bármikor ellenőrizheti. Használó köteles az ellenőrzés lehetőségét biztosítani a Tulajdonos megbízottjának.
 7. Használó tudomásul veszi, hogy amennyiben az ellenőrzés során (a program 2. pontban meghatározott ideje alatt) legalább két alkalommal azt tapasztalja a Tulajdonos megbízottja, hogy azokat a Használó nem, vagy nem rendeltetésszerűen használja, akkor a Tulajdonos az átadott eszközt visszakérheti és a Használó köteles a Tulajdonos felhívásától számított 15 napon belül Tulajdonos székhelyére (XXII. kerület, Nagytétényi út 104.) visszaszállítani.
 8. A jelen szerződés aláírását követő 4. évtől az átvett eszköz tulajdonjoga a Használóra száll át, amennyiben a Használó a rendeltetésszerű használatnak eleget tesz.
 9. Amennyiben Használó elköltözik, haladéktalanul értesítenie kell a Tulajdonost és az eszközt, vissza kell szolgáltatni. Amennyiben, ezen tájékoztatási, illetve visszaszolgáltatási kötelezettségét Használó elmulasztja, úgy a Tulajdonos ebből eredő valamennyi kárát Használó köteles viselni.
 10. A Használó tudomásul veszi, hogy 3 éven belül, Budapest XXII. kerület Önkormányzata által hirdetett újabb komposztláda osztási akcióban nem jelentkezik sem a Használó, sem azonos lakcímmel rendelkező másik személy.
 11. A szerződő felek a jelen szerződésből fakadó jogvitájukat békés úton, egyezség útján kívánják rendezni. A békés úton történő rendezés eredménytelensége esetén felek kölcsönösen alávetik magukat a Tulajdonos székhelye szerinti Bíróság illetékességének.
 12.  Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint a kapcsolódó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.
 13.  Szerződő felek a jelen használati megállapodást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.

Budapest, 2024.

…………………………..

Tulajdonos

Budafok-Tétény Budapest,

XXII. kerület Önkormányzata

képv: Karsay Ferenc

polgármester

…………………………..

Használó

Kapcsolat
phone icon
06-1 207-0492