Az oldal használatával elfogadja az Adatvédelmi irányelvben foglaltakat.
leaf icon Adatkezelési tájékoztató

BTVR BUDAFOK-TÉTÉNYÉRT VÁROSFEJLESZTŐ ÉS REHABILITÁCIÓS NONPROFIT KFT. 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 

a https://zold22.hu/ elérésű weboldalon történő, lakossági akciókkal összefüggő előregisztrációs lehetőség biztosításáról és az előregisztráció elvégzéséből fakadó értesítés(ek) küldése során birtokába került személyes adatok kezeléséről 

verziószám: 1.0. 

Budapest, 2024. február 29. 

A BTVR Budafok-Tétényért Városfejlesztő és Rehabilitációs Nonprofit Kft. a https://zold22.hu/ elérésű weboldalon ingyenes előregisztrációs lehetőséget biztosít természetes személyek részére, amennyiben értesítést kívánnak kapni az újonnan induló lakossági akciókkal (pl. gyümölcsfaosztás, zöldzsákosztás, burgonyaosztás stb.) összefüggő kampányokról. 

Ezen előregisztrációs lehetőség biztosításával összefüggésben, az előregisztrációt elvégző természetes személyek (a továbbiakban: Érintettek) személyes adatainak kezelése tekintetében a BTVR Budafok-Tétényért Városfejlesztő és Rehabilitációs Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) adatkezelőnek minősül. 

A fentiekre figyelemmel Adatkezelő az Érintettek részére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseivel összhangban a következő tájékoztatást adja, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.  

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az általa végzett adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, így különös tekintettel azon elvárásnak, hogy az Érintettek részére adott tájékoztatást tömör, átlátható, világos és közérthető megfogalmazással és könnyen hozzáférhető formában bocsátja rendelkezésre, jelen adatkezelési tájékoztató formájában. 

Az adatkezelési tájékoztatóban található legfontosabb információkat táblázatos formában az utolsó oldalon foglaltuk össze. 

Az adatkezeléshez adott hozzájárulása visszavonásának módjára vonatkozóan a 
VI. pontban találhat információkat. 

I. Az Adatkezelő 

Név: BTVR Budafok-Tétényért Városfejlesztő és Rehabilitációs Nonprofit Kft. 

Képviseli: Lőrincz István Gergely ügyvezető 

Székhely: 1221 Budapest, Mária Terézia út 60. 

Telefon: +36 (1)207 0492 

E-mail: varosfejlesztokft@btvrkft.hu 

Weboldal: http://budafoktetenyert.hu/ 

Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: 

Perfectus Consilium Kft. 

E-mail: info@perfectus.hu 

II. Az Adatkezelő elérhetősége 

Adatainak kezelésével kapcsolatosan az alábbi módokon kérhet tájékoztatást: 

III. Az adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja, hogy Adatkezelő az előregisztrációs lehetőség biztosításával az azt igénybe vevő Érintettek részére elektronikus formában, széles körben, naprakészen nyújtson tájékoztatást, közvetítsen információkat a helyi lakossági akciókkal kapcsolatosan, valamint eleget tegyen az előregisztráció biztosításával összefüggő dokumentációs, és egyéb ügyviteli feladatának. 

Az Érintettek az előregisztrációs folyamatot a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatához köthető honlapon (https://zold22.hu/) keresztül végezhetik el. 

Fentiek alapján az adatkezelés konkrét céljai: 

– az Érintett azonosítása az előregisztrációs folyamattal összefüggésben, az előregisztráció módosítása, az előregisztráció törlése, valamint az előregisztrációt elvégző Érintett értesítése az újonnan induló lakossági akciókkal kapcsolatban; 

– előregisztrációs lehetőség biztosítása az Érintett részére. 

IV. A kezelt adatok köre 

Adatkezelő az Érintett által kitöltésre kerülő előregisztrációs űrlapon megadott személyes adatokat kezeli, annak érdekében, hogy a jelen adatkezelési tájékoztató III. pontjában foglalt célokat teljesítse. 

A fentiekben meghatározott személyes adatokat az Adatkezelő közvetlenül az Érintettől szerzi be, azokat az előregisztráció elvégzése során az Érintett szolgáltatja az Adatkezelő részére. 

V. Az adatkezelés jogalapja 

A jelen adatkezelési tájékoztató IV. pontjában megjelölt személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) albekezdésének a) pontjában meghatározott érintetti hozzájárulás, melyet az Érintett az adatkezelés megkezdését megelőzően, az előregisztrációs folyamat elvégzése során az előregisztrációs űrlapon elhelyezett jelölőnégyzet kijelölésével adhat meg. 

Az érintetti hozzájárulás megfelel a GDPR (32) és (42)-(43) preambulumbekezdéseiben, 4. cikkének 11. pontjában, valamint 7. cikkében meghatározott feltételeknek, tekintettel arra, hogy: 

– az Érintett személyes adatait az elektronikus felületen önkéntesen bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére, az előregisztráció nem kötelező, az előregisztrációs lehetőség elvégzése után az Adatkezelő által küldött értesítés(ek) útján nyújtott információkhoz az Érintett más, előregisztrációt nem igénylő felületeken is hozzájuthat; 

– az Érintett az előregisztrációs űrlapon elhelyezett jelölőnégyzet kijelölésével személyes adatainak kezeléséhez konkrétan és kifejezetten hozzájárul; 

– az Érintett hozzájárulásának megadásáról a jelen adatkezelési tájékoztató megismerését követően dönthet; 

– az Érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. 

VI. Adatkezelés időtartama, a hozzájárulás visszavonása 

A GDPR 5. cikk (1) bekezdésének e) pontjában, valamint az Infotv. 4. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. 

Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató IV. pontjában megjelölt személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának írásbeli visszavonásáig, jelen esetben az előregisztrációs lehetőség elvégzéséből fakadó értesítés(ek)ről való leiratkozás kapcsán megtett érintetti nyilatkozattételig őrzi meg. 

A hozzájárulás visszavonására irányuló nyilatkozatát az Érintett bármikor jogosult benyújtani az Adatkezelőhöz az alábbi módokon: 

A hozzájárulás visszavonására vonatkozóan tartalmi vagy formai követelményt az Adatkezelő nem támaszt, azonban a nyilatkozatnak alkalmasnak kell lennie az Érintett egyértelmű azonosítására, így minimálisan tartalmaznia kell az Érintett e-mail címét. 

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét. 

A fentiekben meghatározott megőrzési időtartam elteltével az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok selejtezés útján történő törléséről, melyet a papír alapon tárolt adatok esetében megsemmisítéssel, az elektronikus formában tárolt adatok esetében a helyreállítás lehetősége nélküli törléssel valósít meg. 

A hozzájárulás visszavonása esetén nem merül fel annak akadálya, hogy az értesítésre történő előregisztrációt az Érintett a későbbiekben ismételten igénybe vegye, azonban az újbóli előregisztrációs lehetőség elvégzése az érintetti hozzájárulás ismételt megadásához kötött. 

VII. Adattovábbítás, címzettek 

A http://zold22.hu/ weboldalon elérhető online regisztrációs felület és a honlap üzemeltetője és tárhely-szolgáltatója az EN-CO Software Zrt. (Székhelye: 1118 Budapest, Schweidel utca 5., email: sales@encosoft.hu), mint adatfeldolgozó működik közre, a személyes adatok köréhez a feladatellátásával összefüggésben szükségszerűen hozzáfér, így részére a jelen adatkezelési tájékoztató IV. pontjában meghatározott személyes adatok továbbításra kerülnek. 

Az előregisztráció során megadott személyes adatok továbbításra kerülnek az Adatkezelő 100%-os tulajdonosa (pénzügyi elszámolással és egyéb adminisztrációval, reprezentációval összefüggő feladatok ellátása végett) a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata (székhelye: 1221 Budapest, Városház tér 11., képviseli: Karsay Ferenc polgármester) részére. 

Amennyiben az értesítéssel összefüggő előregisztráció igénybevételéhez megadott érintetti hozzájárulás visszavonására vonatkozó nyilatkozatát az Érintett az Adatkezelőhöz az alábbi platformokon juttattja el, úgy az abból fakadó ügyviteli feladatok teljesítésével az alábbi címzettek is szükségszerűen közreműködnek az adatkezelésben: 

– az érintetti hozzájárulás visszavonására vonatkozó nyilatkozat e-mail útján történő megküldése esetén, a levelezőrendszer üzemeltetésével kapcsolatosan Microsoft Operations Ireland (One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521 Reception: +353 (1) 2953826) címzettnek minősül; 

– az érintetti hozzájárulás visszavonására vonatkozó nyilatkozat postai úton történő megküldése esetén a válaszküldeményen szereplő kézbesítési adatok tekintetében a Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., e-mail: adatvedelem@posta.hu) címzettnek minősül.  

Adatkezelő a személyes adatok kezelése vonatkozásában további adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Adatfeldolgozó igénybevétele esetén Adatkezelő az adatfeldolgozás tényéről az Érintettet tájékoztatja. 

A jelen adatkezelési tájékoztató IV. pontjában megjelölt személyes adatok megismerésére bírósági, ügyészségi, a bűnüldözési és a büntetés-végrehajtás szervek, nemzetbiztonsági szolgálatok, az adóhatóság is jogosult. Részükre, írásos megkeresés alapján (megfelelő jogalap esetén), az általuk folytatott eljárásban történő hivatalos felhasználás végett az Adatkezelő köteles a kért adatokat továbbítani, rendelkezésre bocsátani.  

Adatkezelő a személyes adatokat a fentieken túl harmadik személy címzett részére nem továbbítja, különös tekintettel a harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbításra. 

VIII. Az adatok kezelésének módja 

Az értesítések kiküldése minden esetben elektronikus levél útján, automatikusan történik, ahogyan az előregisztrációs lehetőségről történő leiratkozás is, azonban a tevékenység jellegéből fakadóan automatizált döntéshozatal és profilalkotás nem történik. 

Adatkezelő megfelelő szervezési intézkedésekkel biztosítja, hogy az adatokhoz az Adatkezelő által csak ezen feladat teljesítésével megbízott, és jogosultsággal rendelkező munkatársai férjenek hozzá. 

Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok megfelelő szintű biztonságára és bizalmas kezelésére, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és az adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását. A papír alapon (nyilvántartás) tárolt személyes adatokat az Adatkezelő székhelyén zárható irodabútorokban és irattári helyiségben, az elektronikus adatokat az Adatkezelő a megfelelő jogosultságkezeléssel ellátott tárhellyel rendelkező, saját tulajdonú szerverén, illetve a jelen adatkezelési tájékoztató VII. pontjában adatfeldolgozóként feltüntetett EN-CO Software Zrt. által használt szerveren tárolja. 

IX. Nyilvánosságra hozatal 

Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató IV. pontjában meghatározott személyes adatokat nem hozza nyilvánosságra. 

X. Tájékoztatás az adatkezelés elmaradásának következményeiről 

Amennyiben az Érintett a jelen adatkezelési tájékoztató IV. pontjában meghatározott személyes adatokat nem szolgáltatja az Adatkezelő részére, úgy az Érintett nem tudja az előregisztrációs folyamatot elvégezni, ezáltal értesítést sem fog kapni az újonnan induló lakossági akció kampányokkal összefüggésben. 

Ugyanakkor az Érintett az előregisztráció elvégzéséből fakadó értesítés(ek)ben terjesztett információkról más forrásból tudomást szerezhet, így jelentős hátrány a hozzájárulás megtagadásából fakadóan nem éri. 

XI. Az Érintett jogai adatainak kezelésével összefüggésben 

XI.1. Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk) 

Ön jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonni, a jelen adatkezelési tájékoztató VI. pontjában meghatározott módok valamelyikének igénybevételével. Fontos, hogy a hozzájárulás visszavonása a hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét nem befolyásolja, azokat korábbi hozzájárulása alapján jogszerűen kezeltük. Abban az esetben, ha Ön a hozzájárulását visszavonja, az előregisztrációs folyamatot és az ebből fakadó lakossági akciókkal összefüggő értesítések küldését nem tudjuk Önnek biztosítani. Erről a hozzájárulás visszavonásakor is tájékoztatni fogjuk. 

Hozzájárulásának visszavonása ugyanakkor nem zárja ki azt, hogy az előregisztrációs folyamatban ismételten részt vegyen, ezáltal értesítéseket kapjon a lakossági akciókról, ebben az esetben viszont személyes adatai kezeléséhez ismételten hozzájárulást szükséges adnia. 

XI.2. Az Érintett előzetes tájékoztatáshoz való joga (GDPR 13-14. cikk) 

A személyes adatai az Ön adja meg részünkre, így a személyes adatok megszerzésének időpontjában tájékoztatjuk Önt az ránk vonatkozó alapvető információkról, a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, az esetleges adattovábbítási műveletekről. Ezen felül kötelesek vagyunk az adatai kezelésére vonatkozó kiegészítő információkról is tájékoztatni, így többek között az adattárolás időtartamáról, az Önt megillető jogokról, valamint a hatóságnak címzett panasz benyújtásának jogáról. 

A fentiek szerinti tájékoztatást jelen Adatkezelési Tájékoztató nyilvánosságra hozatalával, valamint az Ön részére az értesítésre történő előregisztrációs tevékenység megkezdése előtt történő megismerésének lehetőségével biztosítjuk. 

XI.3. A hozzáférési jog (GDPR 15. cikk) 

Ön jogosult hozzáférést kérni a személyes adataihoz, továbbá jogosult az általunk kezelt személyes adatairól másolatot kapni és ellenőrizni, hogy az adatkezelést jogszerűen végezzük-e. Ilyen irányú kérelmét a jelen adatkezelési tájékoztató II. pontjában meghatározott elérhetőségeinken nyújthatja be hozzánk. 

XI.4. A helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk) 

Ön jogosult az általunk kezelt személyes adatainak helyesbítését kérni. E jog értelmében Ön jogosult az általunk kezelt hiányos vagy pontatlan személyes adatainak helyesbítésére azzal, hogy ilyen esetben az újonnan átadott adat hitelességének ellenőrzése szükségessé válik. Ez abban az esetben fordulhat elő, ha megváltozik az e-mail címe vagy bármilyen egyéb, általunk nyilvántartott adata. 

XI.5. A törléshez – elfeledtetéshez – való jog (GDPR 17. cikk) 

Ön jogosult az általunk kezelt személyes adatainak törlését kérni. E jog gyakorlása feljogosítja Önt arra, hogy kérje tőlünk személyes adatainak törlését, amennyiben azok további kezelésére nincs megfelelő ok. Amennyiben ilyen irányú kérelmet nyújt be, úgy a előregisztrációs folyamatot és az ebből fakadó lakossági akciókkal összefüggő értesítések küldését a továbbiakban nem tudjuk az Ön részére biztosítani. Amennyiben Ön visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, úgy az Ön adatainak törlését automatikusan elvégezzük, erre vonatkozó külön kérelmet nem szükséges benyújtania. 

Fontos, hogy bizonyos ritka esetekben jogosultak vagyunk megtagadni a törlési kérelem teljesítését, ebben az esetben erről Önt megfelelően tájékoztatjuk. 

XI.6. Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk) 

Ön jogosult személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, amennyiben álláspontja szerint jogellenes adatkezelést folytatunk, és nem szeretné, hogy az adatok törlésre kerüljenek, inkább az adatok felhasználásának korlátozását kéri. Az adatkezelés korlátozásához való jog megilleti továbbá Önt abban az esetben is, amikor vitatja az általunk kezelt adatok pontosságát. 

XII. Jogorvoslati lehetőségek 

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy a személyes adatait kezeljük, akkor javasoljuk, hogy először a bennünket keressen meg panaszával a jelen adatkezelési tájékoztató II. pontjában feltüntetett elérhetőségeinken. A panasza minden esetben kivizsgálásra kerül, a kivizsgálásra a GDPR egy hónapos határidőt határoz meg. 

Ha a panaszának kivizsgálása ellenére vagy a válaszadásra nyitva álló határidő eredménytelen eltelte esetén sérelmezi azt, ahogy az adatait kezeljük, vagy közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).  

Lehetősége van továbbá adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét.  

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. 

Budapest, 2024. február 29. 

Lőrincz István Gergely sk. 

ügyvezető 

Kapcsolat
phone icon
06-1 207-0492