Az oldal használatával elfogadja az Adatvédelmi irányelvben foglaltakat.
leaf icon Burgonyaosztás adatvédelmi tájékoztató

BTVR BUDAFOK-TÉTÉNYÉRT VÁROSFEJLESZTŐ ÉS REHABILITÁCIÓS KFT.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

a Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerületi lakosság részére történő burgonyaosztással kapcsolatos előregisztrációval, valamint az esemény reprezentálását szolgáló médiafelvételekkel összefüggésben kezelt személyes adatokról

Verziószám: 2.0.

Budapest, 2023. november 13.

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata a BTVR Budafok-Tétényért Városfejlesztő és Rehabilitációs Kft. szervezésében és lebonyolításában, a kerületi lakosság részére térítésmentesen meghatározott mennyiségű burgonyát biztosít. A természetbeni juttatásra való jogosultság feltétele Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerületében lévő állandó lakcím megléte, valamint előregisztráció elvégzése. A regisztrációt végző természetes személyek, a burgonyaosztás eseményén résztvevő, vagy az esemény dokumentálásával, reprezentálásával egyéb módon érintett természetes személyek (a továbbiakban: Érintettek) személyes adatainak kezelése tekintetében a BTVR Budafok-Tétényért Városfejlesztő és Rehabilitációs Kft. adatkezelőnek (a továbbiakban: Adatkezelő) minősül.

A fentiekre figyelemmel az Adatkezelő az Érintettek részére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseivel összhangban a következő tájékoztatást adja, melyben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismer el.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az általa végzett adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, különös tekintettel annak az elvárásnak, hogy az Érintettek részére adott tájékoztatást Adatkezelő tömör, átlátható, világos és közérthető megfogalmazással, könnyen hozzáférhető formában bocsátja rendelkezésre.

Az adatkezelési tájékoztatóban található legfontosabb információkat táblázatos formában az utolsó oldalonfoglaltuk össze.

I. Az Adatkezelő

Név:                            BTVR Budafok-Tétényért Városfejlesztő és Rehabilitációs Kft.

Képviseli:                    Lőrincz István Gergely ügyvezető

Székhely:                    1221 Budapest, Mária Terézia utca 60.

Telefon:                      +36 1 207-0492

E-mail:                       varosfejlesztokft@bp22.hu

Weboldal:                   http://budafoktetenyert.hu/

Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:

Perfectus Consilium Kft.

E-mail: info@perfectus.hu

II. Az adatkezelő elérhetőségei

Adatainak kezelésével kapcsolatosan az alábbi módokon kérhet tájékoztatást:

III. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő:

IV. A kezelt adatok köre

IV.1.    A burgonyaosztással összefüggő előregisztráció elvégzése során az Adatkezelő az alábbi személyes adatokat kezeli:

a) az előregisztrációval érintett természetes személy teljes neve;

b) az előregisztrációval érintett természetes személy pontos lakcíme;

c) az előregisztrációval érintett természetes személy lakcímkártya száma;

d) az előregisztrációval érintett természetes személy elektronikus levelezési címe;

e) az előregisztrációval érintett természetes személy telefonszáma;

f) telefonon történő előregisztráció esetén az érintett természetes személy hangja hangszíne, nyelv-és szóhasználata, esetlegesen beszédhibájával, tájszólásával, egyéb beszédsajátosságaival kapcsolatos adatok.

A fenti adatokat az Adatkezelő közvetlenül az Érintettől szerzi be.

IV.2.    A burgonyaosztás lebonyolításával kapcsolatos fénykép-, hang- és videófelvétel (a továbbiakban: médiatartalom) készítése és közzététele esetén az Adatkezelő az alábbi személyes adatokat kezeli:

 1. az Érintett képmása;
 2. az Érintett neme;
 3. az Érintett fizikai, fiziológiai megjelenése, biometrikus adata, – úgymint arckép,
 4. esetleges fogyatékossága;
 5. az Érintett magatartása, cselekvése, viselkedési jellemzői;
 6. az Érintett hangja, hangszíne, nyelv-és szóhasználata, esetlegesen beszédhibájával,
 7. tájszólásával, egyéb beszédsajátosságaival kapcsolatos adatok;
 8. a médiatartalom készítésének időpontjával összefüggésben az Érintett az adott eseményen, rendezvényen való tartózkodásának időpontja;
 9. a médiatartalom alapján az Érintettre vonatkozóan levonható egyéb következtetés.

A személyes adatok forrása az Érintett.

V. Az adatkezelés jogalapja

A jelen adatkezelési tájékoztató IV.1. pontjában megjelölt személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) albekezdésének b) pontja, tekintettel arra, hogy az adatkezelés olyan (az Érintett részére térítésmentes) szerződés teljesítéséhez szükséges, melyben az Érintett az egyik fél.

A jelen adatkezelési tájékoztató IV.2. pontjában megjelölt személyes adatok kezelésének jogalapja egyéni portréfelvételesetében a GDPR 6. cikk (1) albekezdésének a) pontja, tekintettel arra, hogy az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

A portré jellegű médiatartalmak készítése és nyilvánosságra hozatala, közzététele vonatkozásában az érintetti hozzájárulás megfelel a GDPR (32) és (42)-(43) preambulumbekezdéseiben, 4. cikkének 11. pontjában, valamint 7. cikkében meghatározott feltételeknek, tekintettel arra, hogy:

–   az Érintett személyes adatait hozzájáruló nyilatkozat kitöltése útján bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére, a médiatartalom készítése és az ahhoz történő hozzájárulás megadása nem kötelező, az Érintett médiafelvétel készítésének hiányában is átveheti az étkezési burgonyát;

–   az Érintett hozzájárulásának megadásáról a jelen adatkezelési tájékoztató megismerését követően dönthet;

–   az Érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Gyermekek esetében az adatkezelés akkor tekinthető jogszerűnek, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetében a személyes adatok kezeléséhez hozzájárulást érvényesen kizárólag törvényes képviselője adhat. Az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy nem áll módjában a hozzájáruló nyilatkozatot megadó személy jogosultságát ellenőrizni, így a regisztráló, illetve a törvényes képviselő szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel az irányadó jogszabályoknak.

Amennyiben az Érintettekről tömegfelvételek (médiafelvétel) készülnek, úgy azok készítéséhez, kezeléséhez, közzétételéhez – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (2) bekezdésének rendelkezéseire figyelemmel – nem szükséges az Érintettek hozzájárulása. Az Adatkezelő ezen médiatartalmakat a jelen adatkezelési tájékoztató III. pontjában megjelölt célok elérése érdekében, jogos érdekeinek érvényesítése miatt készíti, így az azokban megjelenő személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) albekezdésének f) pontja

Az Adatkezelő e tárgykörű adatkezelésével összefüggésben érdekmérlegelési tesztet készített, melyben részletezi a jogos érdekeinek részleteit. 

VI. Adatkezelés időtartama

A GDPR 5. cikk (1) bekezdésének e) pontjában, valamint az Infotv. 4. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmelszemélyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az előregisztrációval, a természetbeni juttatás jogosultak számára történő rendelkezésre bocsátásával kapcsolatosan az Érintettek személyes adatait az Adatkezelő a burgonyaosztás tervezett időpontjától számított (2023. november 25.) további 90 napig kezeli.

Az Érintettről készült médiafelvételt az Adatkezelő az Érintett hozzájárulásának írásbeli visszavonásáig kezeli, de legkésőbb a felvétel készítésétől számított 2 (kettő) évigazaz 2025. november 25. napjáig őrizheti meg, kezelheti és használhatja fel. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonására irányuló nyilatkozatát az Érintett bármikor jogosult benyújtani az Adatkezelőhöz az alábbi módokon:

•   az Adatkezelő varosfejlesztokft@bp22.hu e-mail címére küldött elektronikus levélben;

•   illetve az Adatkezelő székhelyén személyesen tett bejelentés, vagy a székhelyre küldött postai küldemény útján.

A hozzájárulás visszavonására vonatkozóan tartalmi vagy formai követelményt az Adatkezelő nem támaszt, azonban a nyilatkozatnak alkalmasnak kell lennie az Érintett egyértelmű azonosítására. Ennek érdekében kérjük, amennyiben hozzájárulását vissza kívánja vonni, úgy beadványában hivatkozzon az elkészült médiafelvétel sorszámára!

A fentiekben meghatározott megőrzési időtartamok elteltével az Adatkezelő intézkedik a személyes adatok számítógépes rendszerében történő törlésével, valamint az Adatkezelőhöz és Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatához köthető közösségi oldalalakról, weboldalakról és a keresési előzményekből történő törlésre. Ezt követően az adatok elektronikus formában nem állíthatóak helyre. 

Az Érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonása esetén Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az érintett fényképfelvételt tartalmazó print kiadványok terjesztése ne valósulhasson meg. Print vagy elektronikus kiadványok esetében az adatkezelés időtartama az adat felhasználásával készítendő kiadványok gyártásának utolsó lehetséges időpontját jelenti.

Amennyiben a személyes adatok kezelésének jogalapja az Érintett hozzájáruló nyilatkozatához kötött, és az Érintett hozzájárulását írásban visszavonja, az Adatkezelő az egyértelműen azonosított fényképfelvételt soron kívül törli a közösségi média felületekről, weboldalakról és a keresési előzményekből. Az egyértelműen azonosított videófelvétel esetében az Érintettet ábrázoló felvételrészletet törlik a videófelvételről. 

Fentieken túlmenően az irattári megőrzési idő lejáratát követően a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat az Adatkezelő selejtezés útján megsemmisíti, az elektronikus úton tárolt személyes adatokat a visszaállítás lehetőségét kizáró módon törli.

Adatkezelő a kezelt személyes adatokat haladéktalanul törli továbbá, ha az adatkezelés nem a jogszabályokban meghatározott célból történt vagy az adatkezelés célja megszűnt.

VII. Adattovábbítás, címzettek

Az Adatkezelő az Érintett személyes adataihoz a következő, adatfeldolgozónak minősülő szervezetek részére továbbítja:

 1. Az online regisztrációs felület üzemeltetője az EN-CO Software Zrt. (Székhelye: 1118 Budapest, Schweidel utca 5., email: sales@encosoft.hu), mint adatfeldolgozó működik közre, a személyes adatok köréhez a feladatellátásával összefüggésben szükségszerűen hozzáfér. 
 2. A regisztrációs során megadott személyes adatok, továbbá az esemény során készült médiatartalmak továbbításra kerülnek az Adatkezelő 100%-os tulajdonosa (pénzügyi elszámolással és egyéb adminisztrációs, reprezentálási feladatok ellátása végett) a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) (székhelye: 1221 Budapest, Városház tér 11., képviseli: Karsay Ferenc polgármester) részére. 
 3. Amennyiben az Önkormányzat munkaszervezete, a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal (székhelye: 1221 Budapest, Városház tér 11., képviseli: Tevanné dr. Südi Annamária jegyző) a személyes adatokat ügyvitele során az általa használt DMSOne szakprogramban rögzíti, úgy a személyes adatok vonatkozásában adatfeldolgozónak minősül a DMSOne Zrt. (székhelye: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. „I” épület, info@dmsone.hu). 
 4. Az eseményen készülő egyes médiafelvételek vonatkozásában adatfeldolgozóként működhet közre az Adatkezelő és/vagy az Önkormányzat megbízásából eljáró szerződéses partner (fotós/videós).
 5. Az eseményen készülő médiafelvételek nyilvánosságra hozatalával összefüggésben az alábbi adatfeldolgozók lehetnek érintettek:
 1. www.zold22.hu honlapra esetlegesen feltöltésre kerülő médiatartalmak tekintetében a weblap üzemeltetési és karbantartási feladatait végző [PC Kft.1] EN-CO Software Zrt. (Székhelye: 1118 Budapest, Schweidel utca 5., email: sales@encosoft.hu),
 2. www.budafokteteny.hu honlapra esetlegesen feltöltésre kerülő médiatartalmak tekintetében a weblap üzemeltetési és karbantartási feladatait végző Max&Future Kft. (1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 3/b I. em.).
 3. Az Önkormányzathoz köthető https://www.facebook.com/budafokteteny közösségi oldalon történő közzététel során a Facebook oldal platformjának üzemeltetőjeként a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) működik közre.
 4. Az Önkormányzat által kiadott Városházi Híradó című önkormányzati lapban megjelenő médiatartalmak vonatkozásában adatfeldolgozóként a nyomdatechnikai feladatok ellátásával megbízott Mediaworks Hungary Zrt. (székhelye: 1082 Budapest, Üllői út 48.) működik közre. 
 5. Az Önkormányzathoz köthető Promontor TV platformjának üzemeltetésével és egyéb műszaki-technikai feladatellátásával megbízott szintén adatfeldolgozóként működik közre. 

Az Adatkezelő fenti adatfeldolgozókon túlmenően előre meg nem határozható egyéb adatfeldolgozókkal is szükségszerűen közreműködhet a burgonyaosztás lebonyolítása vagy utólagos népszerűsítése végett. Ennek tényéről igyekszik minden tőle telhető tájékoztatást megadni. 

Tekintettel arra, hogy a burgonyaosztás sajtónyilvános, így a sajtó jelen lévő munkatársai által készített médiafelvételek elkészítésének és nyilvánosságra hozatalának módjáért az Adatkezelő (illetve az Önkormányzat) semmilyen felelősséget nem vállal. Az ilyen módon nyilvánosságra hozott felvételek bárki számára hozzáférhetőek.

Fentieken túlmenően az Adatkezelő szükségszerűen az alábbi címzettek részére is továbbít személyes adatokat: 

–     az Érintettel postai úton történő kapcsolattartás esetén a kézbesítési adatok tekintetében a Magyar Posta Zrt.(székhelye:1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) részére;

–     az Érintettel elektronikus levélküldemény útján történő kapcsolattartás esetén a levelezőrendszer működtetőjeként közreműködő Microsoft Operations Ireland (székhelye: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521) részére;

–     az Érintettel Ügyfélkapu tárhelyre történő küldemény kézbesítéssel történő kapcsolattartás esetén a címzéshez szükséges adatok tekintetében a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (1081 Budapest, Csokonai utca 3.) részére.

Adatkezelő a fentieken túl a kezelt adatok teljes körének megismerésére jogosult szervek részére (pl.: bíróság, ügyészség, a bűnüldözés és a büntetés-végrehajtás szervei, nemzetbiztonsági szolgálatok) írásos megkeresés alapján (megfelelő jogalap esetén), az általuk folytatott eljárásban történő hivatalos felhasználás érdekében a jelen adatkezelő IV. pontjában meghatározott személyes adatokat köteles továbbítania.

Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató IV. pontjában meghatározott személyes adatokat főszabály szerint harmadik személy részére – a jelen pontban meghatározott adatfeldolgozókon és címzetteken kívül – nem továbbítja, különös tekintettel a harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbításra.

VIII. Az adatok kezelésének módja

Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató IV. pontjában megjelölt, és birtokába kerülő személyes adatokat manuálisan kezeli, tehát nem végez sem automatizált adatkezelést, sem profilalkotást.

Az Adatkezelő megfelelő szervezési intézkedésekkel biztosítja, hogy az adatokhoz az Adatkezelő által csak ezen feladat teljesítésével megbízott, és jogosultsággal rendelkező munkatársai és jelen adatkezelési tájékoztató VII. pontjában megjelölt adatfeldolgozók és címzettek feladatainak teljesítésének mértékében férjenek hozzá.

Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok megfelelő szintű biztonságára és bizalmas kezelésére, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és az adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását.

A papíralapú dokumentumokat az Adatkezelő zárható helyiségein belül irodabútorokban tárolja, kezeli, az elektronikus adatokat megfelelő jogosultságkezeléssel ellátott tárhellyel rendelkező, saját tulajdonú szerverén tárolja.

IX. Nyilvánosságra hozatal

Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató IV./2. pontjában meghatározott személyes adatokat csak abban esetben hozza nyilvánosságra, ha az Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulását adta adatainak közzétételére, vagy ha a közzététel az Adatkezelő jogos érdekében áll. 

Érintetti hozzájárulás vagy a jogos érdek alapján az Érintett személyes adatai elsősorban:

Tekintettel arra, hogy a burgonyaosztás eseménye sajtónyilvános, így az egyes médiapiaci szereplők az általuk készített médiafelvételek kezelésével összefüggésben az önálló adatkezelői pozícióba kerülnek, azokkal kapcsolatosan sem az Adatkezelő, sem az Önkormányzat nem vállal semmilyen felelősséget. 

Sajtónyilvánosságra figyelemmel az eseményről a vonatkozó szabályoknak megfelelően az Önkormányzat sajto@bp22.hue-mail címére – előzetes egyeztetést követően – további nyilvánosságra kerülő felvétel is befogadásra kerül(het). 

X. Az Érintett jogai adatnak kezelésével összefüggésben

X.1. Az Érintett előzetes tájékoztatáshoz való joga (GDPR 13.-14. cikk)

/Valamennyi jogalap esetén érvényesíthető./

Amennyiben a személyes adatokat az Érintettől gyűjtik, Adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában tájékoztatja az Érintettet az Adatkezelőre vonatkozó alapvető információkról, a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, az esetleges adattovábbítási műveletekről. Adatkezelő ezen felül köteles az Érintettet az adatai kezelésére vonatkozó kiegészítő információkról is tájékoztatni, így többek között az adattárolás időtartamáról, az Érintettet megillető jogokról, valamint a hatóságnak címzett panasz benyújtásának jogáról. Adatkezelő az Érintett előzetes tájékoztatáshoz való jogának érvényesülését jelen Adatkezelési Tájékoztató nyilvánosságra hozatalával, valamint az Érintett részére az adatkezelési művelet megkezdése előtt elektronikus úton történő hozzáférhetővé tételével biztosítja.

X.2. A hozzáférési jog (GDPR 15. cikk)

/Valamennyi jogalap esetén érvényesíthető./

Az Érintett jogosult hozzáférést kérni a személyes adataihoz, továbbá az Adatkezelő által kezelt személyes adatairól másolatot kapni és ellenőrizni, hogy az adatkezelést az Adatkezelő jogszerűen végzik-e.

X.3. A helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

/Valamennyi jogalap esetén érvényesíthető./

Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését kérni. E jog értelmében az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt hiányos vagy pontatlan személyes adatainak helyesbítésére azzal, hogy ilyen esetben az újonnan átadott adat hitelességének ellenőrzése szükségessé válik.

X.4. A törléshez – elfeledtetéshez – való jog (GDPR 17. cikk)

/Valamennyi jogalap esetén érvényesíthető./

Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adatai törlését kérni. E jog gyakorlása feljogosítja az Érintettet arra, hogy kérje az Adatkezelőtől személyes adatainak törlését, amennyiben azok további kezelésére nincs megfelelő ok. Az Érintett abban az esetben is jogosult kérni személyes adatainak törlését, amennyiben sikerrel tiltakozott személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az Adatkezelő a személyes adatait jogellenesen kezelte, vagy amennyiben a magyar jog alapján az Adatkezelő köteles az Érintett személyes adatait törölni. Adatkezelő ugyanakkor bizonyos esetekben jogosult megtagadni a törlési kérelem teljesítését, melyről az Érintett megfelelően tájékoztatni köteles.

X.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

/Valamennyi jogalap esetén érvényesíthető./

Az Érintett jogosult személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, amennyiben az Adatkezelő jogellenes adatkezelést folytat, az Érintett nem szeretné, hogy az adatok törlésre kerüljenek, és inkább az adatok felhasználásának korlátozását kéri. Az adatkezelés korlátozásához való jog megilleti továbbá az Érintettet abban az esetben is, amikor vitatja az Adatkezelő által kezelt adatok pontosságát.

X.6. A személyes adatok kezelése elleni tiltakozás joga (GDPR 21. cikk)

/Kizárólag az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése érdekében kezelt adatok esetében érvényesíthető./

Az Érintett jogosult személyes adatai kezelése ellen tiltakozni, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges vagy az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. A személyes adatok kezelése elleni tiltakozás joga az Érintettet minden olyan esetben megilleti, amikor úgy véli, hogy jogai, jogos érdekei, alapvető szabadságai elsőbbséget élveznek az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekével szemben. Az érintett abban az esetben is tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha azokat az Adatkezelő közvetlen üzletszerzés vagy profilalkotás céljából kezeli.

X.7. Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

/Csak hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén érvényesíthető./

Az Érintett jogosult bármelyik adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonni, amikor az Érintett személyes adatainak kezelése az Érintett hozzájárulásán alapszik. Fontos, hogy a hozzájárulás visszavonása a hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét nem befolyásolja. Abban az esetben, ha az Érintett hozzájárulását visszavonja, lehetséges, hogy bizonyos szolgáltatásokat az Adatkezelő nem tudnak számára nyújtani, és amennyiben ez releváns, az Adatkezelő erről a hozzájárulás visszavonásakor adnak tájékoztatást. Az Érintett, ezen jogának gyakorlása nem érinti az Adatkezelő által más jogalap alapján kezelt személyes adatok további kezelését.

XI. Tájékoztatás az adatszolgáltatás elmaradásának következményeiről

Amennyiben az Érintett a jelen adatkezelési tájékoztató IV. pontjában meghatározott adatokat nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére, úgy nem tudja igazolni az Adakezelő által szervezett burgonyaosztással kapcsolatos igényét és jogosultságát, illetve nem készülhet róla portré jellegű fényképfelvétel, egyéni riport/interjú, azok nem hozhatóak nyilvánosságra.

XII. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben az Érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy az Adatkezelő a személyes adatait kezeli, akkor javasoljuk, hogy először az Adatkezelőt keresse meg panaszával. A panasza minden esetben kivizsgálásra kerül. 

Ha a panaszának kivizsgálása ellenére vagy a válaszadásra nyitva álló határidő eredménytelen eltelte esetén sérelmezi azt, ahogy az Adatkezelő kezeli az adatait, vagy közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: 
www.naih.hu).

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

Budapest, 2023. november 13.


Lőrincz István Gergely sk.

ügyvezető

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos legfontosabb információk

Ki kezeli az adatait?BTVR Budafok-Tétényért Városfejlesztő és Rehabilitációs Kft.
Hol érhet el bennünket?Személyesen és postán székhelyünkön, illetve számos elektronikus csatornán. Ezeket részletesen a II. pontban írtuk le.
Milyen adatait kezeljük?Az Önre vonatkozó lehető legkevesebb adatot kezeljük, ezeket részletesen a IV. pontban írtuk le.
Mennyi ideig kezeljük az Ön adatait?Az Ön adatait főszabály szerint az alábbi kétféle időtartamig kezeljük:az előregisztrációval kapcsolatos adatait a burgonyamennyiség rendelkezésre bocsátásától számított 90 napigkezeljük;amennyiben Önről médiafelvétel készül úgy azzal összefüggő adatait 2 (kettő) évig, azaz 2025. november 25. napjáig kezeljük, ezt követően töröljük.Minden más esetben – pl.: hozzájárulásának visszavonásáig – adatait meghatározott időn belül töröljük, ezen körülményekről részletesen a VI. pontban tájékozódhat.
Honnan szerezzük be az adatait?Azokat Ön adja meg nekünk, amikor regisztrál az általunk megszervezésre kerülő burgonya osztásra vagy hozzájárulását adja egyéni jellegű médiafelvételek készítéséhez, közzétételéhez.
Miért kezeljük az adatait? Több okból:1. Azért, hogy azonosíthassuk Önt az előzetes regisztrációja alapján és ezáltal jogosult legyen a természetbeni juttatásra.2. Azért, hogy esetlegesen kapcsolatot tudjunk tartani Önnel.3. Azért, hogy a felmerülő adminisztrációs, ügyviteli és adattovábbítási feladatunkat ellássuk.4. Azért, hogy médiafelvételeket készítsünk és hozzunk nyilvánosságra.Egyéb adatkezelési céljainkról a III. pontban olvashat részletesen. 
Mi hatalmaz fel bennünket arra, hogy kezeljük az adatait? Két körülmény:1. Az, hogy a burgonyaosztással kapcsolatban térítésmentes szerződés jön létre Ön és a BTVR Budafok-Tétényért Városfejlesztő és Rehabilitációs Kft. között.2. Az, hogy egyéni, portré jellegű médiafelvételeket kizárólag az Ön hozzájárulása alapján készíthetünk és hozhatunk nyilvánosságra. (kivételt képez ez alól a jogos érdeken alapuló adatkezelésünk tömegfelvételek tekintetében). Részleteket ezzel kapcsolatosan az V. pontban kaphat.
Kinek továbbítjuk az Ön adatait?Azon szervezeteknek, melyek részt vesznek a szükséges előregisztráció lebonyolításában, az Önnel kötött ingyenes szerződés teljesítésében, az Önnel való kapcsolattartásban, továbbá a kezdeményezés dokumentálásával és népszerűsítésével összefüggő feladatellátásban. Ezeket a szervezeteket részletesen a VII. pontban írtuk le.
Milyen jogok illetik meg Önt?Számos jog illeti meg személyes adatai védelmével összefüggésben. Ezeket részletesen a X. pontbanírtuk le.
Kapcsolat
phone icon
06-1 207-0492