Az oldal használatával elfogadja az Adatvédelmi irányelvben foglaltakat.
leaf icon Adatkezelési tájékoztató – Zöldzsákosztás

BTVR BUDAFOK-TÉTÉNYÉRT VÁROSFEJLESZTŐ ÉS REHABILITÁCIÓS KFT. 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 

a zöldzsák osztással kapcsolatos előregisztráció során 
birtokába került személyes adatok kezeléséről 

Verziószám: 1.0. 

Budapest, 2024. február 10. 

A BTVR Kft. 2024. évben, a tavaszi kerti munkák elvégzésével összefüggésben az egyes magánháztartásokban keletkezett zöld hulladék megfelelő gyűjtéséhez ingyenes, ún. zöld zsákokat biztosít az azt igénylő természetes személyek (a továbbiakban együttesen: Érintettek) részére.  

A zöldzsákok igénylése elektronikus formában a www.zold22.hu http://bp22oko22.max.hu/internetes weblapon történő regisztráció, vagy telefonon történő bejelentés alapján történhet. Az Érintettek regisztrációjával, telefonos igénybejelentésével, a zöldzsákok rendelkezésre bocsátásával összefüggésben az Érintettek személyes adatainak kezelése tekintetében a BTVR Kft. Adatkezelőnek minősül. 

A fentiekre figyelemmel az Adatkezelő az Érintettek részére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseivel összhangban a következő tájékoztatást adja, melyben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismer el. 

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az általa végzett adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, különös tekintettel annak az elvárásnak, hogy az Érintettek részére adott tájékoztatást Adatkezelő tömör, átlátható, világos és közérthető megfogalmazással, könnyen hozzáférhető formában bocsátja rendelkezésre. 

Az adatkezelési tájékoztatóban található legfontosabb információkat táblázatos formában az utolsó oldalon foglaltuk össze. 

I. Az Adatkezelő 

Név: BTVR Budafok-Tétényért Városfejlesztő és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft.  

Képviseli: Lőrincz István Gergely ügyvezető 

Székhely: 1221 Budapest, Mária Terézia utca 60. 

Telefon: +36 1 207-0492 

E-mail: varosfejlesztokft@bp22.hu  

Weboldal: http://budafoktetenyert.hu/  

Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: 

Perfectus Consilium Kft. 

E-mail: info@perfectus.hu  

II. Az adatkezelő elérhetőségei 

Adatainak kezelésével kapcsolatosan az alábbi módokon kérhet tájékoztatást: 

III. Az adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő: 

IV. A kezelt adatok köre 

A zöldzsákok igényfelmérésével összefüggő előregisztráció elvégzése során az Adatkezelő az alábbi személyes adatokat kezeli: 

  1. az előregisztrációval/igényléssel érintett természetes személy teljes neve; 
  1. az előregisztrációval/igényléssel érintett természetes személy elektronikus levelezési címe, illetve a címben esetlegesen megjelenő valamennyi személyes adat; 
  1. az előregisztrációval/igényléssel érintett természetes személy telefonszáma; 
  1. az előregisztrációval/igényléssel érintett természetes személy állandó lakcíme; 
  1. az előregisztrációval/igényléssel érintett természetes személy lakcímkártyájának száma; 
  1. amennyiben az előregisztráció lebonyolítására telefon útján kerül sor, úgy a természetes személy hangja hangszíne, nyelv-és szóhasználata, esetlegesen beszédhibájával, tájszólásával, egyéb beszédsajátosságaival kapcsolatos adatok.  

A személyes adatok forrása az Érintett. 

V. Az adatkezelés jogalapja 

A jelen adatkezelési tájékoztató IV. pontjában megjelölt személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) albekezdésének b) pontja, tekintettel arra, hogy az adatkezelés olyan (az Érintett részére térítésmentes) szerződés teljesítéséhez szükséges, melyben az Érintett az egyik fél. 

VI. Adatkezelés időtartama 

A GDPR 5. cikk (1) bekezdésének e) pontjában, valamint az Infotv. 4. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. 

Az előregisztrációval összefüggő személyes adatokat az Adatkezelő – jelen adatkezelési tájékoztató kiadásától számított – legalább 6 (hat) hónapig, azaz 2024. augusztus 10. napjáig kezeli.  

A fentiekben meghatározott megőrzési idő lejáratát követően a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat az Adatkezelő selejtezés útján megsemmisíti, az elektronikus úton tárolt személyes adatokat a visszaállítás lehetőségét kizáró módon törli. 

Adatkezelő a kezelt személyes adatokat haladéktalanul törli továbbá, ha az adatkezelés nem a jogszabályokban meghatározott célból történt vagy az adatkezelés célja megszűnt. 

VII. Adattovábbítás, címzettek 

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait a következő, adatfeldolgozónak minősülő szervezetek részére továbbítja: 

  1. A http://zold22.hu/ weboldalon elérhető online regisztrációs felület és a honlap üzemeltetője és tárhely-szolgáltatója az EN-CO Software Zrt. (Székhelye: 1118 Budapest, Schweidel utca 5., email: sales@encosoft.hu), mint adatfeldolgozó működik közre, a személyes adatok köréhez a feladatellátásával összefüggésben szükségszerűen hozzáfér.  
  1.  a regisztráció során megadott személyes adatokhoz feladatellátásával összefüggésben szükségszerűen hozzáfér: 
  1. A regisztrációs során megadott személyes adatok továbbításra kerülnek az Adatkezelő 100%-os tulajdonosa a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) (székhelye: 1221 Budapest, Városház tér 11., képviseli: Karsay Ferenc polgármester) részére.  
  1. Amennyiben az Önkormányzat munkaszervezete, a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal (székhelye: 1221 Budapest, Városház tér 11., képviseli: Tevanné dr. Südi Annamária jegyző) a személyes adatokat ügyvitele során az általa használt DMSOne szakprogramban rögzíti, úgy a személyes adatok vonatkozásában adatfeldolgozónak minősül a DMSOne Zrt. (székhelye: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. „I” épület, info@dmsone.hu).  

Fentieken túlmenően az Adatkezelő szükségszerűen az alábbi címzettek részére is továbbít személyes adatokat:  

–  az Érintettel postai úton történő kapcsolattartás esetén a kézbesítési adatok tekintetében a Magyar Posta Zrt. (székhelye:1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) részére; 

– az Érintettel elektronikus levélküldemény útján történő kapcsolattartás esetén a levelezőrendszer üzemeltetésében közreműködő Microsoft Operations Ireland (székhelye: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521) részére a címzéshez szükséges adatok továbbításra kerülnek. 

Adatkezelő a fentieken túl a kezelt adatok teljes körének megismerésére jogosult szervek részére (pl.: bíróság, ügyészség, a bűnüldözés és a büntetés-végrehajtás szervei, nemzetbiztonsági szolgálatok) írásos megkeresés alapján (megfelelő jogalap esetén), az általuk folytatott eljárásban történő hivatalos felhasználás érdekében a jelen adatkezelő IV. pontjában meghatározott személyes adatokat köteles továbbítania. 

Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató IV. pontjában meghatározott személyes adatokat főszabály szerint harmadik személy részére – a jelen pontban meghatározott adatfeldolgozókon és címzetteken kívül – nem továbbítja, különös tekintettel a harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbításra. 

VIII. Az adatok kezelésének módja 

Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató IV. pontjában megjelölt, és birtokába kerülő személyes adatokat manuálisan kezeli, tehát nem végez sem automatizált adatkezelést, sem profilalkotást. 

Az Adatkezelő megfelelő szervezési intézkedésekkel biztosítja, hogy az adatokhoz az Adatkezelő által csak ezen feladat teljesítésével megbízott, és jogosultsággal rendelkező munkatársai és jelen adatkezelési tájékoztató VII. pontjában megjelölt adatfeldolgozók és címzettek feladatainak teljesítésének mértékében férjenek hozzá. 

Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok megfelelő szintű biztonságára és bizalmas kezelésére, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és az adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását. 

A papíralapú dokumentumokat az Adatkezelő zárható helyiségein belül irodabútorokban tárolja, kezeli, az elektronikus adatokat megfelelő jogosultságkezeléssel ellátott tárhellyel rendelkező, saját tulajdonú szerverén tárolja. 

IX. Nyilvánosságra hozatal 

Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató IV. pontjában meghatározott személyes adatokat főszabály szerint nem hozza nyilvánosságra. 

X. Az Érintett jogai adatnak kezelésével összefüggésben 

X.1. Az Érintett előzetes tájékoztatáshoz való joga (GDPR 13.-14. cikk) 

Amennyiben a személyes adatokat az Érintettől gyűjtik, Adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában tájékoztatja az Érintettet az Adatkezelőre vonatkozó alapvető információkról, a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, az esetleges adattovábbítási műveletekről. Adatkezelő ezen felül köteles az Érintettet az adatai kezelésére vonatkozó kiegészítő információkról is tájékoztatni, így többek között az adattárolás időtartamáról, az Érintettet megillető jogokról, valamint a hatóságnak címzett panasz benyújtásának jogáról.  

Adatkezelő az Érintett előzetes tájékoztatáshoz való jogának érvényesülését jelen Adatkezelési Tájékoztató nyilvánosságra hozatalával, valamint az Érintett részére az adatkezelési művelet megkezdése előtt elektronikus úton történő hozzáférhetővé tételével biztosítja. 

X.2. A hozzáférési jog (GDPR 15. cikk) 

Az Érintett jogosult hozzáférést kérni a személyes adataihoz, továbbá az Adatkezelő által kezelt személyes adatairól másolatot kapni és ellenőrizni, hogy az adatkezelést az Adatkezelő jogszerűen végzik-e. 

X.3. A helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk) 

Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését kérni. E jog értelmében az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt hiányos vagy pontatlan személyes adatainak helyesbítésére azzal, hogy ilyen esetben az újonnan átadott adat hitelességének ellenőrzése szükségessé válik. 

X.4. A törléshez – elfeledtetéshez – való jog (GDPR 17. cikk) 

Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adatai törlését kérni. E jog gyakorlása feljogosítja az Érintettet arra, hogy kérje az Adatkezelőtől személyes adatainak törlését, amennyiben azok további kezelésére nincs megfelelő ok. Az Érintett abban az esetben is jogosult kérni személyes adatainak törlését, amennyiben sikerrel tiltakozott személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az Adatkezelő a személyes adatait jogellenesen kezelte, vagy amennyiben a magyar jog alapján az Adatkezelő köteles az Érintett személyes adatait törölni. Adatkezelő ugyanakkor bizonyos esetekben jogosult megtagadni a törlési kérelem teljesítését, melyről az Érintett megfelelően tájékoztatni köteles. 

X.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk) 

Az Érintett jogosult személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, amennyiben az Adatkezelő jogellenes adatkezelést folytat, az Érintett nem szeretné, hogy az adatok törlésre kerüljenek, és inkább az adatok felhasználásának korlátozását kéri. Az adatkezelés korlátozásához való jog megilleti továbbá az Érintettet abban az esetben is, amikor vitatja az Adatkezelő által kezelt adatok pontosságát. 

XI. Tájékoztatás az adatszolgáltatás elmaradásának következményeiről 

Amennyiben az Érintett a jelen adatkezelési tájékoztató IV. pontjában meghatározott személyes adatokat nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére, úgy nem tud regisztrációt elvégezni a zöldzsákokra vonatkozó igényének bejelentése tekintetében.    

XII. Jogorvoslati lehetőségek 

Amennyiben az Érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy az Adatkezelő a személyes adatait kezeli, akkor javasoljuk, hogy először az Adatkezelőt keresse meg panaszával. A panasza minden esetben kivizsgálásra kerül.  

Ha a panaszának kivizsgálása ellenére vagy a válaszadásra nyitva álló határidő eredménytelen eltelte esetén sérelmezi azt, ahogy az Adatkezelő kezeli az adatait, vagy közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu)

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét.  

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. 

Budapest, 2024. február 10. 

Lőrincz István Gergely sk. 

ügyvezető 

Kapcsolat
phone icon
06-1 207-0492