Az oldal használatával elfogadja az Adatvédelmi irányelvben foglaltakat.
leaf icon Adatkezelési tájékoztató – Általános akciók

BTVR BUDAFOK-TÉTÉNYÉRT VÁROSFEJLESZTŐ ÉS REHABILITÁCIÓS NONPROFIT KFT. 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 

a https://zold22.hu/ elérésű weboldalon meghirdetésre kerülő, regisztrációs tevékenységhez kötött lakossági akciókkal kapcsolatosan birtokába került személyes adatok kezeléséről 

Verziószám: 1.0. 

Budapest, 2024. február 29. 

A kerületi lakosok részére, az éppen aktuálisan meghirdetett lakossági akcióra vonatkozóan a https://zold22.hu/ elérésű http://bp22oko22.max.hu/internetes weboldalon online formában regisztrációs lehetőség kerül biztosításra a BTVR Budafok-Tétényért Városfejlesztő és Rehabilitációs Nonprofit Kft. szervezésében és lebonyolításában. 

Az éppen aktuálisan meghirdetett lakossági akció regisztrációjában részt vevő természetes személyek (a továbbiakban: Érintettek) személyes adatainak kezelése tekintetében a BTVR Budafok-Tétényért Városfejlesztő és Rehabilitációs Kft. adatkezelőnek (a továbbiakban: Adatkezelő) minősül. 

A fentiekre figyelemmel az Adatkezelő az Érintettek részére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseivel összhangban a következő tájékoztatást adja, melyben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismer el. 

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az általa végzett adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, különös tekintettel annak az elvárásnak, hogy az Érintettek részére adott tájékoztatást Adatkezelő tömör, átlátható, világos és közérthető megfogalmazással, könnyen hozzáférhető formában bocsátja rendelkezésre. 

Az adatkezelési tájékoztatóban található legfontosabb információkat táblázatos formában az utolsó oldalon foglaltuk össze. 

I. Az Adatkezelő 

Név: BTVR Budafok-Tétényért Városfejlesztő és Rehabilitációs Nonprofit Kft. 

Képviseli: Lőrincz István Gergely ügyvezető 

Székhely: 1221 Budapest, Mária Terézia utca 60. 

Telefon: +36 1 207-0492 

E-mail: varosfejlesztokft@btvrkft.hu 

Weboldal: http://budafoktetenyert.hu/  

Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: 

Perfectus Consilium Kft. 

E-mail: info@perfectus.hu  

II. Az adatkezelő elérhetőségei 

Adatainak kezelésével kapcsolatosan az alábbi módokon kérhet tájékoztatást: 

III. Az adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő: 

Az adatkezelés célja továbbá, hogy az Adatkezelő az Érintettel elektronikus úton kapcsolatot tartson, az Adatkezelő az általa szervezett eseményekről, lehetőségekről az Érintettet értesítse. A kapcsolattartás kizárólag abban az esetben valósulhat meg, ha adatai ilyen célú kezeléséhez az Érintett a regisztráció során kifejezetten hozzájárul. 

IV. A kezelt adatok köre 

Adatkezelő az Érintett által kitöltésre kerülő regisztrációs űrlapon megadott személyes adatokat kezeli, annak érdekében, hogy a jelen adatkezelési tájékoztató III. pontjában foglalt célokat teljesítse. 

A fentiekben meghatározott személyes adatokat Adatkezelő közvetlenül az Érintettől szerzi be, azokat regisztrációs folyamat során az Érintett szolgáltatja az Adatkezelő részére.  

V. Az adatkezelés jogalapjai 

V.1. Természetbeni juttatáshoz kapcsolódó regisztrációval összefüggő adatkezelés 

A jelen adatkezelési tájékoztató IV. pontjában megjelölt személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) albekezdésének b) pontja, tekintettel arra, hogy az adatkezelés olyan (az Érintett részére térítésmentes) szerződés teljesítéséhez szükséges, melyben az Érintett az egyik fél. 

V.2. Kapcsolattartással összefüggő adatkezelés 

A jelen adatkezelési tájékoztató IV. pontjában megjelölt személyes adatok kezelésének jogalapja továbbá a GDPR 6. cikk (1) albekezdésének a) pontjában meghatározott érintetti hozzájárulás, melyet az Érintett az adatkezelés megkezdését megelőzően, a regisztrációs folyamat elvégzése során a regisztrációs űrlapon elhelyezett jelölőnégyzet kijelölésével adhat meg. 

Az érintetti hozzájárulás megfelel a GDPR (32) és (42)-(43) preambulumbekezdéseiben, 4. cikkének 11. pontjában, valamint 7. cikkében meghatározott feltételeknek, tekintettel arra, hogy: 

– az Érintett személyes adatait az elektronikus felületen önkéntesen bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére, a hozzájárulás nem kötelező, a hozzájárulás megadása után az Adatkezelő által küldött értesítés(ek) útján nyújtott információkhoz az Érintett más, hozzájárulást nem igénylő felületeken is hozzájuthat; 

– az Érintett az regisztrációs űrlapon elhelyezett jelölőnégyzet kijelölésével személyes adatainak kezeléséhez konkrétan és kifejezetten hozzájárul; 

– az Érintett hozzájárulásának megadásáról a jelen adatkezelési tájékoztató megismerését követően dönthet; 

– az Érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. 

VI. Adatkezelés időtartama 

A GDPR 5. cikk (1) bekezdésének e) pontjában, valamint az Infotv. 4. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. 

VI.1. Természetbeni juttatáshoz kapcsolódó regisztrációval összefüggő adatkezelés 

A regisztrációval összefüggő személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag az éppen aktuálisan meghirdetett lakossági akció keretében kiosztásra kerülő természetbeni juttatás átvételét követő 30 (harminc) napig kezeli. 

VI.2. Kapcsolattartással összefüggő adatkezelés 

Adatkezelő a kapcsolattartáshoz szükséges személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának írásbeli visszavonásáig, jelen esetben a kapcsolattartásról való leiratkozás kapcsán megtett érintetti nyilatkozattételig őrzi meg. 

A hozzájárulás visszavonására irányuló nyilatkozatát az Érintett bármikor jogosult benyújtani az Adatkezelőhöz az alábbi módokon: 

A hozzájárulás visszavonására vonatkozóan tartalmi vagy formai követelményt az Adatkezelő nem támaszt, azonban a nyilatkozatnak alkalmasnak kell lennie az Érintett egyértelmű azonosítására, így minimálisan tartalmaznia kell az Érintett e-mail címét. 

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét. 

A hozzájárulás visszavonása esetén nem merül fel annak akadálya, hogy a regisztrációt az Érintett a későbbiekben ismételten igénybe vegye. 

A fentiekben meghatározott megőrzési idő lejáratát követően a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat az Adatkezelő selejtezés útján megsemmisíti, az elektronikus úton tárolt személyes adatokat a visszaállítás lehetőségét kizáró módon törli. 

Adatkezelő a kezelt személyes adatokat haladéktalanul törli továbbá, ha az adatkezelés nem a jogszabályokban meghatározott célból történt vagy az adatkezelés célja megszűnt. 

VII. Adattovábbítás, címzettek 

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait a következő, adatfeldolgozónak minősülő szervezet részére továbbítja: 

– A http://zold22.hu/ weboldalon elérhető online regisztrációs felület és a honlap üzemeltetője és tárhely-szolgáltatója az EN-CO Software Zrt. (Székhelye: 1118 Budapest, Schweidel utca 5., email: sales@encosoft.hu), mint adatfeldolgozó működik közre, a személyes adatok köréhez a feladatellátásával összefüggésben szükségszerűen hozzáfér.  

Fentieken túlmenően az Adatkezelő szükségszerűen az alábbi címzettek részére is továbbít személyes adatokat:  

– a regisztrációs tevékenység során megadott személyes adatok továbbításra kerülnek az Adatkezelő 100%-os tulajdonosa a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata (székhelye: 1221 Budapest, Városház tér 11., képviseli: Karsay Ferenc polgármester) részére; 

– az Érintettel postai úton történő kapcsolattartás esetén a kézbesítési adatok tekintetében a Magyar Posta Zrt. (székhelye:1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) részére; 

– az Érintettel elektronikus levélküldemény útján történő kapcsolattartás esetén a levelezőrendszer üzemeltetésében közreműködő Microsoft Operations Ireland (székhelye: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521) részére a címzéshez szükséges adatok továbbításra kerülnek. 

Adatkezelő a fentieken túl a kezelt adatok teljes körének megismerésére jogosult szervek részére (pl.: bíróság, ügyészség, a bűnüldözés és a büntetés-végrehajtás szervei, nemzetbiztonsági szolgálatok) írásos megkeresés alapján (megfelelő jogalap esetén), az általuk folytatott eljárásban történő hivatalos felhasználás érdekében a jelen adatkezelő IV. pontjában meghatározott személyes adatokat köteles továbbítania. 

Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató IV. pontjában meghatározott személyes adatokat főszabály szerint harmadik személy részére – a jelen pontban meghatározott adatfeldolgozókon és címzetteken kívül – nem továbbítja, különös tekintettel a harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbításra. 

VIII. Az adatok kezelésének módja 

Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató IV. pontjában megjelölt, és birtokába kerülő személyes adatokat manuálisan kezeli, tehát nem végez sem automatizált adatkezelést, sem profilalkotást. 

Az Adatkezelő megfelelő szervezési intézkedésekkel biztosítja, hogy az adatokhoz az Adatkezelő által csak ezen feladat teljesítésével megbízott, és jogosultsággal rendelkező munkatársai és jelen adatkezelési tájékoztató VII. pontjában megjelölt adatfeldolgozók és címzettek feladatainak teljesítésének mértékében férjenek hozzá. 

Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok megfelelő szintű biztonságára és bizalmas kezelésére, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és az adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását. 

A papíralapú dokumentumokat az Adatkezelő zárható helyiségein belül irodabútorokban tárolja, kezeli, az elektronikus adatokat megfelelő jogosultságkezeléssel ellátott tárhellyel rendelkező, saját tulajdonú szerverén tárolja. 

IX. Nyilvánosságra hozatal 

Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató IV. pontjában meghatározott személyes adatokat főszabály szerint nem hozza nyilvánosságra. 

X. Az Érintett jogai adatnak kezelésével összefüggésben 

X.1. Az Érintett előzetes tájékoztatáshoz való joga (GDPR 13.-14. cikk) 

Amennyiben a személyes adatokat az Érintettől gyűjtik, Adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában tájékoztatja az Érintettet az Adatkezelőre vonatkozó alapvető információkról, a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, az esetleges adattovábbítási műveletekről. Adatkezelő ezen felül köteles az Érintettet az adatai kezelésére vonatkozó kiegészítő információkról is tájékoztatni, így többek között az adattárolás időtartamáról, az Érintettet megillető jogokról, valamint a hatóságnak címzett panasz benyújtásának jogáról.  

Adatkezelő az Érintett előzetes tájékoztatáshoz való jogának érvényesülését jelen Adatkezelési Tájékoztató nyilvánosságra hozatalával, valamint hozzáférhetővé tételével biztosítja. 

X.2. A hozzáférési jog (GDPR 15. cikk) 

Az Érintett jogosult hozzáférést kérni a személyes adataihoz, továbbá az Adatkezelő által kezelt személyes adatairól másolatot kapni és ellenőrizni, hogy az adatkezelést az Adatkezelő jogszerűen végzik-e. 

X.3. A helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk) 

Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését kérni. E jog értelmében az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt hiányos vagy pontatlan személyes adatainak helyesbítésére azzal, hogy ilyen esetben az újonnan átadott adat hitelességének ellenőrzése szükségessé válik. 

X.4. A törléshez – elfeledtetéshez – való jog (GDPR 17. cikk) 

Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adatai törlését kérni. E jog gyakorlása feljogosítja az Érintettet arra, hogy kérje az Adatkezelőtől személyes adatainak törlését, amennyiben azok további kezelésére nincs megfelelő ok. Az Érintett abban az esetben is jogosult kérni személyes adatainak törlését, amennyiben sikerrel tiltakozott személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az Adatkezelő a személyes adatait jogellenesen kezelte, vagy amennyiben a magyar jog alapján az Adatkezelő köteles az Érintett személyes adatait törölni. Adatkezelő ugyanakkor bizonyos esetekben jogosult megtagadni a törlési kérelem teljesítését, melyről az Érintett megfelelően tájékoztatni köteles. 

X.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk) 

Az Érintett jogosult személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, amennyiben az Adatkezelő jogellenes adatkezelést folytat, az Érintett nem szeretné, hogy az adatok törlésre kerüljenek, és inkább az adatok felhasználásának korlátozását kéri. Az adatkezelés korlátozásához való jog megilleti továbbá az Érintettet abban az esetben is, amikor vitatja az Adatkezelő által kezelt adatok pontosságát. 

X.6. Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk) 

Ön jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonni, a jelen adatkezelési tájékoztató VI.2 pontjában meghatározott módok valamelyikének igénybevételével. Fontos, hogy a hozzájárulás visszavonása a hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét nem befolyásolja, azokat korábbi hozzájárulása alapján jogszerűen kezeltük. Abban az esetben, ha Ön a hozzájárulását visszavonja, a lakossági akciókkal összefüggő értesítések küldését nem tudjuk Önnek biztosítani. Erről a hozzájárulás visszavonásakor is tájékoztatni fogjuk. 

Hozzájárulásának visszavonása ugyanakkor nem zárja ki azt, hogy a természetbeni juttatásokra, valamint az Önnel való kapcsolattartásra ismételten regisztráljon. 

XI. Tájékoztatás az adatszolgáltatás elmaradásának következményeiről 

Amennyiben az Érintett a jelen adatkezelési tájékoztató IV. pontjában meghatározott személyes adatokat nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére, úgy nem tud regisztrációt végrehajtani az éppen aktuálisan meghirdetett lakossági akció keretében kiosztásra kerülő természetbeni juttatás tekintetében. 

XII. Jogorvoslati lehetőségek 

Amennyiben az Érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy az Adatkezelő a személyes adatait kezeli, akkor javasoljuk, hogy először az Adatkezelőt keresse meg panaszával. A panasza minden esetben kivizsgálásra kerül.  

Ha a panaszának kivizsgálása ellenére vagy a válaszadásra nyitva álló határidő eredménytelen eltelte esetén sérelmezi azt, ahogy az Adatkezelő kezeli az adatait, vagy közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu)

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét.  

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. 

Budapest, 2024. február 29. 

Lőrincz István Gergely sk. 

ügyvezető 

Kapcsolat
phone icon
06-1 207-0492