Az oldal használatával elfogadja az Adatvédelmi irányelvben foglaltakat.
leaf icon Muskátli osztás adatvédelmi tájékoztató

BTVR Budafok-Tétényért Városfejlesztő és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

az ún. „köztéri muskátlik” igénylésével összefüggő adatkezelésekről

A BTVR Kft. 2023. évben, ősszel a közterületekről beszedett muskátlikat felajánlja ingyen az azt igénylő természetes személyek (a továbbiakban együttesen: Érintettek) részére. A muskátlik igénylése elektronikus formában a www.zold22.hu internetes weblapon történő regisztráció, vagy telefonon történő bejelentés alapján történhet. Az Érintettek regisztrációjával, telefonos igénybejelentésével, a muskátlik rendelkezésre bocsátásával összefüggésben az Érintettek személyes adatainak kezelése tekintetében a BTVR Kft. Adatkezelőnek minősül.

A fentiekre figyelemmel az Adatkezelő az Érintettek részére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseivel összhangban a következő tájékoztatást adja, melyben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismer el.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az általa végzett adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, különös tekintettel annak, hogy az Érintettek részére adott tájékoztatást Adatkezelő tömör, átlátható, világos és közérthető megfogalmazással, könnyen hozzáférhető formában bocsátja rendelkezésre.

I. Az Adatkezelő

Név:           BTVR Budafok-Tétényért Városfejlesztő és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft.

Székhely:                                1221 Budapest, Mária Terézia u. 60.

Cégjegyzékszám:                    01-09-64265

Adószám:                                23407594-2-43

Képviseli:                                Lőrincz István Gergely ügyvezető

Telefon:                                  +36 1 207-0492

E-mail cím:                             varosfejlesztokft@bp22.hu

Honlap:                                   http://budafoktetenyert.hu/

Adatvédelmi tisztviselő:         Perfectus Consilium Kft. (info@perfectus.hu

Adatfeldolgozó

Név:                           EN-CO Software Zrt.

Székhelye:                 1118 Budapest, Schweidel utca 5.

Cégjegyzékszám:        01-10-140987

Adószám:                    28759999-2-43           

Képviseli:                   Kaszó Zsófia – igazgatósági tag 

Telefon:                     +36 70 905 2448 

E-mail:                        sales@encosoft.hu

Weboldal:                  www.encosoftware.hu

II. Az adatkezelő elérhetőségei

Adatainak kezelésével kapcsolatosan az alábbi módokon kérhet tájékoztatást:

III. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, hogy előzetes internetes regisztráció vagy telefonos jelzés alapján felmérésre kerüljön a muskátlik iránti lakossági igény, annak érdekében, hogy az Adatkezelő a muskátlikat ingyenesen biztosítsa az azt igénylő természetes személyek részére. 

IV. A kezelt adatok köre

A kezelt adatok köre az internetes regisztrációs oldalon, illetve a telefonos jelzés útján leadott igénylések esetében azonos. A muskátlik igénylésével összefüggésben az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli:

V. Az adatkezelés jogalapja

A jelen adatkezelési tájékoztató IV. pontjában felsorolt adatok kezelése olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, melyben az Érintett az egyik fél, ezért az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) albekezdésének b) pontja. 

VI. Adatkezelés időtartama

Az Infotv. 4. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. 

A jelen adatkezelési tájékoztató IV. pontjában rögzített személyes adatokat – figyelembe véve a muskátlik kiosztásával kapcsolatos feladatok elvégzéséhez szükséges időt, az Adatkezelő a 2023. december 31. napjáig kezeli.

VII. Adattovábbítás

Az Adatkezelő adattovábbítást a jelen adatkezelési tájékoztató I. pontjában megjelölt Adatfeldolgozó irányába végez. Az Adatfeldolgozó a regisztrációs honlap üzemeltetőjeként és tárhely-szolgáltatójaként a regisztrációs honlapon megadott adatokat szükségszerűen kezeli. Az Adatfeldolgozóval szemben az Adatkezelő megköveteli az adatkezelési gyakorlata GDPR szerinti megfelelését.

Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató III. pontjában meghatározott cél elérése érdekében – az Adatfeldolgozón kívül – az Érintettek adatait harmadik személy részére nem továbbítja. 

VIII. Az adatok kezelésének módja

Az Adatkezelő a birtokába kerülő személyes adatokat nem hozza nyilvánosságra, azokat bizalmasan kezeli, jogosultsággal nem rendelkező harmadik személy részére nem továbbítja.

Adatkezelő az adatokon automatizált adatkezelést, profilalkotást nem végez. 

Az Adatkezelő a birtokába kerülő – a jelen adatkezelési tájékoztató IV. pontjában megjelölt – személyes adatokat manuálisan kezeli, azokhoz csak az Adatkezelő által ezen feladat lebonyolításával és szervezésével megbízott, jogosultsággal rendelkező munkatársai férnek hozzá.

Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok megfelelő szintű biztonságára és bizalmas kezelésére, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és az adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását.

A papíralapú dokumentumokat az Adatkezelő zárható helyiségein belül irodabútorokban tárolja, kezeli. A papír alapon tárolt adatok törlése az adathordozó fizikai megsemmisítésével történik.

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelő részére a regisztrációs honlapon megadott elektronikus adatok nyomon követésére, hozzáférésére jelszóvédelemmel ellátott adminisztrációs oldal hozzáférési jogosultságot biztosít. Az Adatkezelő ezen jogosultság alapján birtokába kerülő személyes adatokról excel táblázat alapú nyilvántartást vezet, melyet megfelelő logikai védelemmel ellátott munkaállomásokon kezel. A jelen tájékoztató VI. pontjában meghatározott megőrzési időn túl az Adatkezelő, ezen elektronikus adatokat a visszaállítás lehetőségét kizáró módon törli.

Az Adatfeldolgozó a regisztrációs honlapon megadott elektronikus adatok tekintetében – az Adatkezelővel megkötött szerződés alapján – biztonsági mentéseket végez az Adatfeldolgozó székhelyén található, logikai védelemmel ellátott szerverre.

Az elektronikusan tárolt adatokat Adatfeldolgozó az Adatkezelő utasítása szerint, a megőrzési idő lejáratát követően a számítógépes rendszeréből visszaállítás a lehetőségét kizáró módon szintén törli. 

IX. Az Érintett jogai adatainak kezelésével összefüggésben

IX.1. Az Érintett előzetes tájékoztatáshoz való joga (GDPR 13.-14 cikk)

Amennyiben a személyes adatokat az Érintettől gyűjtik, Adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában tájékoztatja az Érintettet az Adatkezelőre vonatkozó alapvető információkról, a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, az esetleges adattovábbítási műveletekről. Adatkezelő ezen felül köteles az Érintettet az adatai kezelésére vonatkozó kiegészítő információkról is tájékoztatni, így többek között az adattárolás időtartamáról, az Érintettet megillető jogokról, valamint a hatóságnak címzett panasz benyújtásának jogáról.

Adatkezelő az Érintett előzetes tájékoztatáshoz való jogának érvényesülését jelen Adatkezelési Tájékoztató nyilvánosságra hozatalával, valamint az Érintett részére az adatkezelési művelet megkezdése előtt történő hozzáférhetővé tételével biztosítja.

IX.2. A hozzáférési jog (GDPR 15. cikk)

Az Érintett jogosult hozzáférést kérni a személyes adataihoz, továbbá az Adatkezelő által kezelt személyes adatairól másolatot kapni és ellenőrizni, hogy az adatkezelést az Adatkezelő jogszerűen végzik-e.

IX.3. A helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését kérni. E jog értelmében az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt hiányos vagy pontatlan személyes adatainak helyesbítésére azzal, hogy ilyen esetben az újonnan átadott adat hitelességének ellenőrzése szükségessé válik.

IX.4. A törléshez – elfeledtetéshez – való jog (GDPR 17. cikk)

Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adatai törlését kérni. E jog gyakorlása feljogosítja az Érintettet arra, hogy kérje az Adatkezelőtől személyes adatainak törlését, amennyiben azok további kezelésére nincs megfelelő ok. Az Érintett abban az esetben is jogosult kérni személyes adatainak törlését, amennyiben sikerrel tiltakozott személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az Adatkezelő a személyes adatait jogellenesen kezelte, vagy amennyiben a magyar jog alapján az Adatkezelő köteles az Érintett személyes adatait törölni. Adatkezelő ugyanakkor bizonyos esetekben jogosult megtagadni a törlési kérelem teljesítését, melyről az Érintett megfelelően tájékoztatni köteles.

IX.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az Érintett jogosult személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, amennyiben az Adatkezelő jogellenes adatkezelést folytat, az Érintett nem szeretné, hogy az adatok törlésre kerüljenek, és inkább az adatok felhasználásának korlátozását kéri. Az adatkezelés korlátozásához való jog megilleti továbbá az Érintettet abban az esetben is, amikor vitatja az Adatkezelő által kezelt adatok pontosságát.

X. Tájékoztatás jogérvényesítési lehetőségekről

X.1. Panasz

Amennyiben az Érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő megsértett valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, akkor az általa vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében az Adatkezelőhöz fordulhat az I. pontban megjelölt elérhetőségeinek egyikén. A panasza minden esetben kivizsgálásra kerül. 

Ha az Érintett a panaszának kivizsgálása ellenére, vagy a válaszadásra nyitva álló határidő eredménytelen eltelte esetén továbbra is sérelmezi, ahogy az Adatkezelő az adatait kezeli, vagy közvetlenül a hatósághoz szeretne fordulni, akkor az Érintett az Infotv. VI. fejezetében foglaltak alapján megkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) hatósági vizsgálat, adatvédelmi hatósági eljárás lefolytatása céljából.

X.2. Perindítás

Az Érintett a jogainak megsértése esetén, illetve amennyiben az adatkezelés kapcsán adatkezelői meghozott döntéssel nem ért egyet, az Infotv. 23. § és 31. §-ában foglaltak szerint a per elbírálására hatáskörrel rendelkező törvényszékhez fordulhat. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. 

XI. Károkozás, személyiségi jog megértése

Ha az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Amennyiben az Érintett személyiségi jogát megsérti, az, akinek személyiségi joga sérelmet szenvedett, az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelmet az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. 

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a személyiségi jogi jogsérelmet szenvedő személy szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Budapest, 2023. év november hó 08. nap

                                                                                              Lőrincz István Gergely

                                                                                                         ügyvezető

                                                                                 Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft.

Kapcsolat
phone icon
06-1 207-0492